Hyvä hallintotapa Minervassa

Päätöksenteko Minervassa

Yrityksen hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa. Toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät lain, yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen antamien ohjeiden perusteella. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Neuvottelukunta

Minervalla on asiantuntijoista koostuva neuvottelukunta. Neuvottelukunta toimii asiantuntijana kiinteistökehityksen ja rakennuttamisen alueilla. Sillä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa tai vastuuta, vaan se toimii johdon avustavana elimenä. Neuvottelukunnan jäsenet nimetään vuosittain ja siihen pyritään valitsemaan hoiva-alan, rakennuttamisen ja kiinteistösijoittamisen parhaita asiantuntijoita.

Päätöksenteko Minervan kiinteistöpääomarahastoissa

Minervan hallinnoimissa kiinteistöpääomarahastoissa vastuunalainen yhtiömies tekee suurimman osan rahastojen toimintaan ja hallintoon liittyvistä päätöksistä. Vastaavasti rahastoyhtiö hoitaa nämä tehtävät sijoittajien puolesta tavallisissa sijoitusrahastodirektiivin mukaisissa rahastoissa.

Sijoitusrahastodirektiivin mukaisista rahastoista poiketen Minerva kiinteistöpääomarahastoissa on sijoittajista ja asiantuntijoista koostuva sijoitusneuvosto, joka vastuunalaisen yhtiömiehen ehdotuksesta päättää rahaston sijoituskohteet sekä näiden realisoinnit. Sijoitusneuvosto voi päättää myös rahaston sijoitusstrategian muuttamisesta.

Minerva kiinteistöpääomarahaston sijoittajilla on siis sijoitusneuvoston kautta enemmän vaikutusmahdollisuuksia rahaston toimintaan kuin mitä sijoittajilla perinteisissä sijoitusrahastodirektiivin mukaisissa rahastoissa on.

Tilintarkastus

Minervan kiinteistöpääomarahastojen tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG, vastuunalaisena tilintarkastajana Timo Nummi, KHT.

 
Siirry sivun alkuun