Arvot ja yhteiskuntavastuu

Minervan toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:


Vastuunkanto

Otamme vastuun omasta työstämme ja sen tuloksista. Lisäksi kannamme työstämme vastuuta yhteiskuntaa ja ympäristöä kohtaan.

Avoimuus ja rehellisyys

Toiminnassamme pyrimme avoimuuteen ja rehellisyyteen, sillä uskomme niiden olevan edellytyksenä pitkäjänteiselle menestykselle ja yhteistyölle.

Sidosryhmien huomioonottaminen

Pyrimme aktiiviseen vuoropuheluun kaikkien yhteistyökumppaneidemme kanssa kehittääksemme ja vahvistaaksemme toimintatapaamme ja yhteistyömalliamme.

Muutosvalmius ja Innovatiivisuus

Muutoksia on osattava ennakoida, ja niitä on hyödynnettävä. Innovatiivisuus on toimintamme keskeinen tekijä, joten kannustamme jatkuvaan kehittymiseen omassa työssämme ja yhteistyökumppaneiden kanssa.


Minerva ja yhteiskuntavastuu

Minerva rakennuttaa kiinteistöjä ikääntyneiden suomalaisten kodeiksi. Minerva pyrkii aina toimimaan vastuullisesti suhteessa sidosryhmiinsä ja yhteiskuntaan. Minervan yhteiskuntavastuu sisältää sosiaalisen ja taloudellisen vastuun sekä vastuun ympäristöstä.

Sosiaalinen vastuu

Kiinteistöt suunnitellaan lähtien asukkaiden ja käyttäjien tarpeista. Kiinteistöt ovat käyttäjilleen ja asukkailleen turvallisia. Asumispalveluratkaisut suunnitellaan aina huomioiden kunnan palvelutarve. Suunnitteluun osallistuvat kunnan edustajat ja asiantuntijat. Urakoitsijoilta edellytetään säännönmukaista tilaajavastuulain ja työturvallisuusmääräysten noudattamista.

Vastuu ympäristöstä

Kiinteistöt suunnitellaan energiaa säästäviksi. Rakennusmateriaalien ja rakennustavan on oltava ympäristöystävällisiä. Omassa toiminnassa pyritään ympäristöä säästäviin toimintatapoihin.

Taloudellinen vastuu

Rahoittajapankin riskien on oltava hallittavia ja kohtuullisia. Pitkäjänteisen toiminnan edellytys on, että kiinteistöpääomasijoittaminen on kannattavaa sijoittajalle.

 
Siirry sivun alkuun